Search

Teoretisk grund

Verksamhetens teoretiska grund

Svenska Behandlingsfamiljers teoretiska grund varpå allt arbete bygger utgörs av kognitiv beteendeterapi, socialinlärningsteori, socialekologisk systemteori och miljöterapi och utgår från kunskap om barn och ungdomars behov.  Behandlarna i teamet är väl insatta i orsakerna kring normbrytande beteendeproblem, anknytningsteori och i risk och skyddsfaktorer.

Kognitiv beteendeterapi
KBT är en metod som fokuserar på beteendeförändring, syftet med behandlingen är att ge ungdomarna bättre problemlösningsstrategier och lära sig att förstå konsekvenserna av ett beteende, att förstå egna motiv och utveckla nya sätt att kontrollera det egna beteendet. Behandlarna arbetar motiverande, förstärker önskade beteenden och reducerar de oönskade genom träning i sociala färdigheter.

Social inlärningsteori
Är en teori om inlärning och socialt beteende som menar att människor lär sig genom att imitera och observera andra. Människor observerar, imiterar och utvecklas i olika miljöer, barn som har vistats i aggressiva miljöer lär sig och tar efter dessa beteenden. Teorin gör gällande att inlärning är en kognitiv process som äger rum i ett sociala sammanhang. Ungdomar med begränsade kognitiva och problemlösande färdigheter behöver oftast en mer strukturerad omgivning och mer konkret vardag än ungdomar som befinner sig på en högre nivå. Behandlingsinsatserna anpassas till individens kognitiva förutsättningar. 

Miljöterapi
Den miljöterapeutiska metodiken baseras på förutsägbarhet, struktur samt balans mellan autonomi och kontroll. Ungdomen ges möjlighet att träna på sina sociala färdigheter i vardagliga situationer. Behandlarens uppgift är att skapa en trygg och respektfull miljö där kraven och förväntningarna är tydliga, reglerna begripliga och dag- och veckoprogrammen klart definierade för varje ungdom. 

Systemteori
Systemteorin utgör ett synsätt som betonar helheter där en människa utvecklas konstant i samspel med andra. Genom ett systemteoretiskt synsätt kan man förstå de pågående relationerna i ett nätverk. Ett asocialt beteende kan exempelvis hänga samman med individuella faktorer.  En förändring i ett system kan leda till förändring i andra delar av systemen och därmed påverka hela systemet. Fokus ligger på hur familjemedlemmarna organiserar sig i förhållande till varandra med hänsyn taget till struktur, subsystem och gränser i familjens samspel och interaktion. Målet för en systemiskt inriktad behandling är inte att bryta ned systemet utan att föra in mer variation, fler valmöjligheter och alternativ när det gäller hur problem definieras för att på detta sätt hitta nya lösningar för individen att på egen hand kunna lösa eller påverka sina problem.